The Blossom Hotel - Apartment

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 113 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng