Tháp Ven Sông- Nagomi Waterfront Tower

Địa Chỉ   Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Loại   Khu Nghĩ Dưỡng

Khách Hàng   Công Ty TNHH MTV Sun Frontier - Nhật Bản

Năm   2019

DỰ ÁN KHÁC