Nhà Ở Kết Hợp Lưu Trú

Địa Chỉ   995 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Loại   Khách Sạn

Khách Hàng   

Năm   2019

DỰ ÁN KHÁC