Minh Toàn Galaxy Hotel

  • Loại dự án Khách Sạn
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 306 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam