Minh Toàn Galaxy Hotel

Địa Chỉ   306 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Loại   Khách Sạn

Khách Hàng   

Năm   0

DỰ ÁN KHÁC