Grand Cafe

  • Loại dự án CAFÉ
  • Khách Hàng
  • Địa Chỉ 03 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng